شبیهسازی حادثه از دست رفتن خنککننده در استخر سوخت مصرفی نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از کد 3RELAP5/MOD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0