شبیهسازی حادثه از دست رفتن خنککننده در استخر سوخت مصرفی نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از کد 3RELAP5/MOD
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.44 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0