پدیدهی چند شکلی در ایزوتوپهای پولونیوم با A=190تا A=200
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (839.17 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0