حل معادله پخش نوترون به روش بسط نودال بر پایه روش تسریع CMFD
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.38 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0