مدلسازی پمپ مولکولی یک سانتریفیوژ گازی با شیار مستطیلی به روش ساوادا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (979.64 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0