مدلسازی و شبیه سازی یک شیار ذوزنقه ای از پمپ مولکولار ماشین سانتریفیوژ با حلگر مولکولی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1008.17 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0