شبیهسازی عددی جریان گاز اطراف بفل در روتور سانتریفیوژ گازی با مدل متقارن محوری
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (719.05 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0