شبیهسازی عددی تأثیر سرعت دیواره بر جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (780.03 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0