بهینهسازی پارامترهای افسایش چگالی و دمای سینترینگ سوخت یک راکتورکوچک مدولار )SMR( نوعی به کمک الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات) PSO(
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1012.58 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0