بهینهسازی پارامترهای افسایش چگالی و دمای سینترینگ سوخت یک راکتورکوچک مدولار )SMR( نوعی به کمک الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات) PSO(

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0