بهینهسازی پارامترهای نوترونیک قلب یک راکتور کوچک مدولار) SMR( نوعی به کمک الگوریتم
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.43 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0