مدل سازی سه بعدی عملکرد یاتاقان کروی با شیارهای مارپیچ در دمپر پایین ماشین سانتریفیوژ
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (607.54 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0