بررسی سیستماتیک اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای بر روی رفتار نامتعارف پارامتر پخشیدگی سطح پتانسیل در واکنشهای همجوشی سبک
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (827.79 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0