بررسی سیستماتیک اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای بر روی رفتار نامتعارف پارامتر پخشیدگی سطح پتانسیل در واکنشهای همجوشی سبک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0