مدلسازی جریان گاز درون روتور سانتریفیوژ گازی با روش روتور بلند
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (842.11 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0