بررسی عیوب در نانوپودرهای فریت نیکل و فریت نیکل جانشانی شده با مس تحت تابش نوترون با استفاده از طیفسنجی پهنشدگی دوپلری همزمان
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (849.28 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0