بررسی اثر حضور گاز سبک نیتروژن بر رفتار گاز زینان درون روتور سانتریفیوژ با روش مستقیم مونت کارلو و مقایسه آن با تابع توزیع بولتزمن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0