مطالعه ی ضریب انرژی سطحی فرمالیزم مجاورت در واپاشیهای آلفا با استفاده از برهمکنشهای نوکلئون-نوکلئون وابسته به چگالی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0