بررسی تغییرات پارامترهای نوترونیکی و سنتیکی قلب رآکتور صفر قدرت آب سنگین در اثر تغییرات گام شبکه با استفاده از کد MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.28 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0