بررسی قابلیت نرم افزار اپن فوم برای شبیهسازی اثر اتلاف ویسکوز بر مشخصات جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0