محاسبه مقدار توان اصطکاکی در رژیم های کاملاً مولکولی و گذرای فضای بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش های تحلیلی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0