محاسبه ضریب نفوذ گاز هگزافلوراید اورانیم محصور با دیواره رزین اپوکسی DGEBA با روش دینامیک مولکولی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0