بررسی اثر پارامترهای عملیاتی روی ضرایب جریان برگشتی فاز پیوسته و پراکنده برای طراحی یک ستون ضربهای افقی از نوع سینی دار در فرآیند دفع اورانیوم از آلامین 336

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0