شبیه سازی مونت کارلویی دز جذبی در تعیین هندسه بهینه چشمه های سامانه پرتودهی پرتابل گامای کبالت-60

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0