شبیه سازی مونت کارلویی دز جذبی در تعیین هندسه بهینه چشمه های سامانه پرتودهی پرتابل گامای کبالت-60
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (515.56 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0