محاسبه نوترونی و بررسی ارزش میله کنترل قلب راکتور پیشرفته ماژولار 25-CAREM با استفاده از کد 2.6 MCNPX زارع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0