مقایسه عملکرد زنجیره متداول نسبت فراوانی تطبیق یافته و زنجیره شبکه ای نسبت فراوانی تطبیق یافته در جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها