مقایسه عملکرد زنجیره متداول نسبت فراوانی تطبیق یافته و زنجیره شبکه ای نسبت فراوانی تطبیق یافته در جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0