تشخیص دبی آب و هوا، مستقل از تغییرات دمایی در جریان دوفازی با استفاده از تکنیک تضعیف پرتوهای گاما و شبکه عصبی مصنوعی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0