بررسی ترموهیدرولیکی کانال داغ راکتور هستهای بوشهر در حالت دوفازی به روش تککانال گرمشونده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0