بررسی ترموهیدرولیکی کانال داغ راکتور هستهای بوشهر در حالت دوفازی به روش تککانال گرمشونده
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.19 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0