ارزیابی کارایی استراتژی نشت و تغذیه مدار اول در حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه از دست رفتن برداشت حرارت از مدار دوم در راکتور 1000-VVER نیروگاه بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0