بررسی تجربی تصویربرداری صنعتی دو-انرژی با پرتوی ایکس در آزمونهای غیرمخرب به روش ترکیبی FRF/MF
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (966.94 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0