مقایسه نتایج کدهای PC-CREAM و CAP88-PC در شبیه سازی پخش رادیونوکلئیدهای خروجی از دودکش راکتور تهران در شرایط کاری عادی و ارزیابی دز ناشی از آن
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.49 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0