مطالعه عددی تماس سوخت و غلاف با درنظر گرفتن خزش هایپر استوکیومتریک سوخت ??????+?? در راکتور1000AP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0