مطالعه عددی تماس سوخت و غلاف با درنظر گرفتن خزش هایپر استوکیومتریک سوخت ??????+?? در راکتور1000AP
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.37 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0