اثر پرتودهی گاما تحت اتمسفرهای مختلف بستهبندی بر بار میکروبی، محتوای فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی پودر زردچوبه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.19 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0