مقایسه اثر CdO ،B4C و BN به عنوان گویهای جاذب نوترون در طراحی حفاظ بتنی برای چشمه Am-Be241 با استفاده از کد MCNP4C
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.17 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0