شبیهسازی و محاسبات نوترونیک راکتور 10-HTR با استفاده از کدهای محاسبات هستهای SUPER MC و MCNPx2.7

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0