بررسی و محاسبه جریان نشتی دیود سیلیکونی در معرض تابش پروتونهای فضایی با استفاده از تغییرات طول عمر حامل ها
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (867.23 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0