بررسی صحت و دقت محاسبات نرم افزار پیشرفته 3.2.0SuperMC در تحلیل نوترونیک قلب راکتور 1000-VVER نیروگاه بوشهر
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (746.53 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0