مقایسه تغییرات طیف گاما و دز سوخت های مصرف شده 2ThO و U3O8Al ضمن زمانهای مختلف خنکشوندگی به منظور امکانسنجی استفاده از سوخت توریومی در راکتور تحقیقاتی تهران
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (891.86 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0