محاسبه احتمال های ساختار سه باریونی ممکن برای تشکیل هسته هلیوم – 3 در مدل کوارکی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (894.9 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0