محاسبهی چگالی و دمای پلاسما با شبیهسازی سامانهی پراکندگی تامسون لبه در توکامک ایتر
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.02 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0