شبیهسازی حادثه از دست دادن سیستم خنککنندگی در استخرسوخت مصرفی نیروگاه بوشهربا استفاده از کدهای 5RELAP و MELCOR در توانهای مختلف
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (608.1 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0