امکان سنجی تجربی آشکارسازی و طیف نگاری ذرات آلفا ، بتا و پرتوهای گاما با استفاده از یک دیود نیمه هادی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0