بررسی تأثیر عملکرد بازترکیب کننده های کاتالیستی غیرفعال بر روی غلظت هیدروژن تولیدی ناشی از فاز داخل و خارج از مخزن فشاردر طی یک حادثه وخیم در نیروگاه هسته ای بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.02 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0