آنالیز ترموهیدرولیکی سیستم ایمنی پسیو برداشت حرارت رآکتور 1000-VVER با استفاده از کد
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (630.88 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0