تعیین کسر حجمی سیالات دو فازی با استفاده از تضعیف اشعه گاما و شبیه سازی مونت کارلو
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.05 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0