بررسی نقطهی گذار بین مد شیب دمای یونی و مد الکترون بهدامافتاده با استفاده از کد جنبشی-چرخشی GENE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.02 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0