ارزیابی پارامترهای دُُزیمتری چشمه براکیتراپی ایریدیوم-192، 1Nucletron mHDR-v در بافتهای چربی و پروستات به وسیله کد مونتکارلو GATE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0