امکان سنجی استفاده از راکتور مینیاتوری به عنوان چشمه پایدار نوترون جهت کالیبره کردن دزیمتر و آشکارسازهای نوترونی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
چکیده
کلیدواژه ها