مدلسازی عددی جریان دوفازی در کانال داغ عمودی با استفاده از مدل شار رانشی و معادله انتقال سطح تماس مشترک دو فاز
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (714.56 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0