آنالیز عدم قطعیت پارامترهای مدل خرابی با منشأ مشترک و ارزیابی اثر آن بر روی معیار ریسک LOCA در حوادث CDF

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0