امکانسنجی استفاده از سروو موتور و شبیه سازی تاثیر آن بر کاهش تغییرات دبی سیال خنک کننده مدار اول نیروگاه اتمی بوشهر
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (831.32 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0