امکان سنجی استفاده از آشکارساز ردپای هستهای میکا به عنوان آشکارساز نوترونی در راکتور مینیاتوری
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.08 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0