محاسبات میکروسکوپیک نسبت چگالی ترازهای هستهای با پاریتههای مخالف در Fe56

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0